Ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΨΕ σχετικά με τις διακομιδές (σε νοσοκομεία) και μεταγωγές (στα δικαστήρια) αδικοπραγούντων ψυχικά πασχόντων ασθενών νοσηλευομένων κατά άρθρο 69 του ΠΚ

Το ΔΣ της ΕΨΕ συζήτησε εκτενώς την εκφρασθείσα αναρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μεταγωγών και την συνακόλουθη αδυναμία συνδρομής της στην μεταγωγή των αδικοπραγούντων ψυχικά πασχόντων ασθενών του άρθρου 69, οι οποίοι παραμένουν με εντολή δικαστηρίου στο ΨΝΑ, λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου περί μη θεώρησης τους ως κρατουμένων σύμφωνα με τον νόμο 4509/2017. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το ζήτημα της ασφάλειας τρίτων αναφέρεται σε τουλάχιστον δύο σημεία του νόμου :
  • «Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο αντιμετωπίζονται με βάση τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, τα πρωτόκολλα ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα, εφόσον αυτή δεν προσκρούει στους επιδιωκόμενους θεραπευτικούς σκοπούς». (παρ. 3 του άρθρου 9 του νόμου 4509/2017)
  • «Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει τη διατύπωση γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο σχετικά με την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή και ιδίως σχετικά με την αναγκαιότητα μέσων αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας.» (παρ. 3 του άρθρου 18 του νόμου 4509/2017)
Με βάση τα ανωτέρω 2 σημεία θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στον κομβικό και απαραίτητο ρόλο της Διεύθυνσης Μεταγωγών στην μετακίνηση των ασθενών που παραμένουν νοσηλευόμενοι στο ΨΝΑ σύμφωνα με το άρθρο 69 του ΠΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Σχετικές Αναρτήσεις