ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία αναγνωρίζει ότι η επίτευξη και διατήρηση των ποιοτικών απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων της και πρωταρχική ευθύνη της Διοίκησης σε κάθε επίπεδο. Για να διασφαλίσει το παραπάνω, η εταιρεία ακολουθεί την παρακάτω πολιτική.

Το πεδίο εφαρμογής του Σ.Δ.Π. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι

Διοίκηση & Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Συνεδρίων.

Βασική αρχή και δέσμευση της ΕΨΕ αλλά και φιλοσοφία κάθε εργαζόμενου σε αυτήν, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με σεβασμό προς τα μέλη, τους εργαζόμενους, τα μέλη του ΔΣ και γενικά το κοινωνικό σύνολο, σε συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η ΕΨΕ:

Οι κύριοι στόχοι που θέτει η ΕΨΕ είναι οι ακόλουθοι:

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η ΕΨΕ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τα μέλη της.

Η ΕΨΕ δεσμεύεται στην αδιάλειπτη παρακολούθηση και τήρηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και στη συνεχή εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Η Πολιτική της εταιρείας είναι γνωστή σε όλους τους εργαζόμενους της και διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

01/01/2017

BQC – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία