Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αθήνα 20/5/2022

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Στο νόμο 2071/1992 που ρυθμίζει την διαδικασία εισαγωγής για ακούσια νοσηλεία προστέθηκε το άρθρο 56Α που αφορά στον τρόπο μεταφοράς φερόμενου ως ψυχικά ασθενή κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθώς επιχειρείται να επιλυθεί για πρώτη φορά νομοθετικά η διαδικασία της ασφαλούς μεταφοράς των ασθενών για ακούσια νοσηλεία, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματά τους. Προβλέπει δε ότι αυτή η μεταφορά θα τελεί υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Α.Β και
θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με ειδικά διαμορφωμένο όχημα και κατά περίπτωση με την αρωγή της αστυνομίας. Απομένει βέβαια να δούμε την ΚΥΑ των Υπουργών
Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης όπου θα καθορίζονται πιο αναλυτικά οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αυτής της μεταφοράς, προκειμένου να αξιολογήσουμε το
πρακτικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης.

Με αφορμή την προσθήκη του άρθρου αυτού θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη παραμένει αποσπασματική μπροστά στην επιτακτική ανάγκη μιας πλήρους
αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει την ακούσια νοσηλεία στην χώρα μας. Σε σχέση με αυτό να προσθέσουμε και την άμεση και αυστηρή εφαρμογή της
ψυχιατρικής τομεοποίησης στην ακούσια νοσηλεία ώστε να σταματήσει το οδυνηρό φαινόμενο της μεταφοράς ασθενών από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετα, θέλουμε να τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει στη μείωση των υπερβολικά υψηλών ποσοστών ακούσιων νοσηλειών, η ανάπτυξη εκείνων των κοινοτικών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας που θα προάγουν την πρωτογενή πρόληψη και θα παρεμβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά, προκειμένου να αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, προτού αυτά καταστούν χρόνια.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας