Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αθήνα 16/9/2022

Με αφορμή τις επιθέσεις που δέχεται η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με την σύμπραξη στην οποία προχώρησε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με την ΑΜΚΕ «Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου» για την συμμετοχή στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία θα ήθελε να ενημερώσει ότι ανάλογες συμπράξεις και συνεργασίες έχουν γίνει και από άλλες Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές για τον ίδιο διαγωνισμό σε πανελλαδικό επίπεδο, κάτι που άλλωστε είναι σύμφωνο με το Νόμο 4764/2020 (άρθρα 48 και 49) και την προαναφερόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας με ημερομηνία 29/07/2022 και Αρ. Πρωτ. Γ3β/Γ.Π./οικ.44583. Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία χαιρετίζει με ικανοποίηση την ανάπτυξη Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, μονάδες απολύτως απαραίτητες στη χώρα μας για την έγκαιρη και ποιοτική φροντίδα των νέων σε ηλικία ασθενών, στην ανάπτυξη των οποίων πρωτοπόρα στον Ελληνικό χώρο είναι η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η συμμετοχή των Πανεπιστημιακών Κλινικών στην ανάπτυξη αυτών των καινούργιων για τη χώρα μας, αλλά διεθνώς αναγνωρισμένων για την αποτελεσματικότητά τους κοινοτικών μονάδων, διασφαλίζει την ταχεία ανάπτυξή τους καθώς και το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Σχετικές Αναρτήσεις