Επιστολή της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τις Ακούσιες νοσηλείες στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές

Αξιότιμο Κύριο Ανδρέα Ξανθό
Υπουργό Υγείας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Η Ένωση Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος απηύθυνε επιστολή προς την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία στις 27/2/2019, θέτοντας δύο βασικά ζητήματα:

  1. Τον αποκλεισμό των ιδιωτικών κλινικών από την υποδοχή περιστατικών ακούσιας νοσηλείας και
  2. Την ανάγκη περιγραφής κάποιων περιοριστικών μέτρων σε ασθενείς σε εκούσια νοσηλεία που παρουσιάζουν εικόνα διέγερσης ή αυτοκτονικότητας.

Ως προς το πρώτο ζήτημα, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία αξιολογώντας με επιστημονικά κριτήρια και πρωτεύουσα σκοπιμότητα την ωφέλεια και την ασφάλεια των ψυχικά πασχόντων, ζητά τη διευθέτηση μιας σοβαρής εκκρεμότητας, δηλαδή την έκδοση υπουργικής απόφασης εφαρμογής του άρθρου 101 του νόμου 2071/1992 ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιωτικές κλινικές να δέχονται αυτούς τους ασθενείς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 101. Επικουρικώς επικαλούμεθα και το νόμο 3481/2005 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, περί ισοτιμίας του ιατρικού επαγγέλματος σε δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες. Επισυνάπτουμε επίσης την με αρ. πρωτ. 347/1.9.2017 προγενέστερη επιστολή μας.

Ως προς το δεύτερο ζήτημα πιστεύουμε ότι ακόμη και επί εκούσιας νοσηλείας, αφού αξιολογήθηκε η εμπειρία που έχει αποκτηθεί και ως έσχατη ανάγκη διαχείρισης σε καταστάσεις διέγερσης ή αυτοκτονικότητας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτούνται περιοριστικά μέτρα. Θεωρούμε αυτονόητο ότι υπάρχει ανάγκη περιγραφής ενός αυστηρού πρωτοκόλλου περιοριστικών μέτρων ασφαλείας, που θα αποκλείει την καταχρηστική τους εφαρμογή.

Επισημαίνουμε ότι με βάση τα Μέτρα φυσικού περιορισμού σε ενήλικες σε ψυχιατρικά ιδρύματα (Αναθεωρημένο πρότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman oe Degrading Treatment or Punishment (CPT), 21 Μαρτίου 2017 ) και έγγραφο του Υπ. Υγείας έχει συνταχθεί και χρησιμοποιείται στις δημόσιες κλινικές ένα αυστηρό πρωτόκολλο μέτρων περιορισμού. Θεωρούμε απαραίτητη την επέκταση της χρήσης αυτού του πρωτοκόλλου και στις ιδιωτικές κλινικές, με όλους τους αναφερόμενους περιορισμούς.

Ο πλήρης αποκλεισμός μιας τέτοιας παρέμβασης θεωρούμε ότι αφήνει ακάλυπτους τόσο τους ασθενείς, όσο και το προσωπικό των μονάδων.

Εάν κρίνετε σκόπιμη την προώθηση τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου ζητήματος παραμένουμε στη διάθεση σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Κοινοποίηση : κ. Γ. Γιαννόπουλο
Γενικό Γραμματέα Υπ. Υγείας