Ερώτημα για τις πιστοποιήσεις στον ΟΠΕΚΑ

«Ερώτημα για τις πιστοποιήσεις στον ΟΠΕΚΑ»

Προς την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία,

Αξιότιμοι,
Συνημμένο θα βρείτε έγγραφο του ΟΠΕΚΑ, το οποίο ο συγκεκριμένος οργανισμός επικαλείται και απαιτεί η ψυχιατρική γνωμάτευση να αναγράφει ότι έχει ισχύ για 3 έτη. Μάλιστα, λένε στον ασθενη ότι αν δεν το γράφει, δε θα ισχύει η γνωμάτευση και δε θα δικαιούται το επίδομα.
Το ερώτημα μου είναι το εξής:
Ο Ψυχιατρος μπορεί να βεβαιώνει ότι Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ; Αν όχι, τι μπορω να κάνω ώστε ο Ασθενης να μπορεί να καταθέσει τη γνωμάτευση που του έχω δώσει; Η ψυχιατρική διάγνωση που αναγράφεται στη γνωμάτευση είναι ψυχωτική συνδρομή.

«Απάντηση από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία»

Σε απάντηση στην επιστολή σας της 13/5/2019 τη σχετική με την απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ της αναγραφής της ισχύος της ψυχιατρικής γνωμάτευσης για τρία έτη σε ότι αφορά την ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης σε ασθενείς με πιστοποιημένη ψυχιατρική πάθηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, διευκρινίζουμε τα εξής.

Η απαίτηση αυτή του ΟΠΕΚΑ βασίζεται στο άρθρο 23 του νόμου 4488/2017 που δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης σε ψυχικά ασθενείς με ήδη πιστοποιημένη ψυχική νόσο και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

«Νόμος 4488/207: Άρθρο 23 Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων :
1α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εφαρμογή στους δικαιούχους που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96).

1β. Η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

3. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να το δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ και στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου».

Ο νόμος προβλέπει αυτή την ευνοϊκή διάταξη με στόχο την προώθηση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και προβλέπει μια διάρκεια τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αναφορά στους τομείς ψυχικής υγείας του νόμου 2716/1999 δείχνει να περιορίζει την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών σε δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Για προφανείς ιατρικούς λόγους δεν μπορούμε να προβλέψουμε την ισχύ του πιστοποιητικού που εκδίδουμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή μια τριετία. Μπορούμε όμως να πιστοποιήσουμε ότι η προσπάθεια ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης του ασθενούς με την συγκεκριμένη διάγνωση ενδείκνυται σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4488 για μια τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης.