Προκήρυξη ΣΜΕ Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την πρόσληψη Ιατρών

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα της Αρτέμιδας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Παροχή Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας στους κατοίκους του Δήμου μέσω των Δημοτικών Ιατρείων» και της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, που εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα των Σπάτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παράλληλη στήριξη στα παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα….

Περισσότερα