Προκήρυξη θέσης Ψυχιάτρου από Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος
Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας Ορισμένου Χρόνου πενθήμερης, πεντάωρης απασχόλησης (ωράριο απασχόλησης 9:30 – 14:30) με την ειδικότητα “ΙΑΤΡΟΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΕ”, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του Συλλόγου. Ο/η ιατρός θα ασκεί καθήκοντα Επιστημονικού/ής Υπευθύνου/ης του Κέντρου και θα είναι μέλος της Διεπιστημονική Ομάδας. Θα έχει την ευθύνη διάγνωσης και θεραπείας των ωφελουμένων που συμμετέχουν στις δράσεις του ΚΔΗΦ, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του/της όπου απαιτείται ως μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας. Η λειτουργία του ΚΔΗΦ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία” , ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, έργο με τίτλο: ”Επιχορήγηση του Ν.Π. Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ” (MIS 5041413). Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε φορείς ΑμεΑ. Αποστολή βιογραφικών έως τις 12 Ιουνίου 2020 στο info@down.gr
Σχετικές Αναρτήσεις