Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης Ψυχιάτρου από IASIS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045630 της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας IASIS.

Πρόσκληση