Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι – Καταστατικό και Κανόνες Λειτουργίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

(Τροποποιηθείς κατόπιν αποφάσεως Δ.Σ της Ε.Ψ.Ε, 12/4/2006, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Ψ)

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Τακτικών Μελών της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Ε.Ψ.Ε), ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 1995 Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της Ε.Ψ.Ε, της οποίας η λειτουργία θα διέπεται απο τους ακόλουθους κανόνες.

Αρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 1995, Επιτροπή της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας απο ειδικευόμενους στην Ψυχιατρική Ενηλίκων Ψυχιάτρους, και η οποία φέρει τον τίτλο » ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ» η δε επωνυμία της στην Αγγλική γλώσσα είναι: «HELLENIC ASSOCIATION OF PSYCHIATRIC TRAINEES». Η δίγλωση επωνυμία αναγράφεται και στην σφραγίδα της Ενώσεως καθώς και το έτος ιδρύσεως της 1995. Έδρα της Ενώσεως, είναι η έδρα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Αρθρο 2. ΣΚΟΠΟΙ της Ενώσεως είναι

Α) Η εξασφάλιση της συνεργασίας των Ελλήνων Ειδικευομένων στην Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική, με σκοπό την επεξεργασία και προώθηση προτάσεων για την αναβάθμιση της ψυχιατρικής εκπαιδεύσεως στη χώρα μας κατά ομοιογενή τρόπο.

Β) Η συνεργασία με εθνικούς φορείς και Οργανισμούς που έχουν ανάλογο αντικείμενο, με σκοπό την προώθηση των στόχων της Ενώσεως.

Γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επιμόρφωση των Μελών της.

Δ) Η εκπροσώπηση των Ελλήνων ειδικευομένων στο European Forum for all Psychiatric Trainees και μέσω αυτού του οργανισμού σε άλλες Διεθνείς Οργανώσεις. Η εκπροσώπηση σ’ αυτόν τον οργανισμό θα γίνεται απο Μέλη της Ενώσεως τα οποία θα εκλέγονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, και θα γνωστοποιούνται στον ανωτέρω Οργανισμό τουλάχιστον ένα μήνα πριν απο κάθε εκδήλωση. Αν δεν υπάρξει τέτοια εκλογή, την Ένωση εκπροσωπούν στον άνω Οργανισμό ο Πρόεδρος και ο Γενικός της Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύμματος.

Αρθρο 3. ΠΟΡΟΙ της Ενώσεως είναι

Α) Οι εισφορές για την εγγραφή των Μελών.

Β) Οι ετήσιες συνδρομές των Μελών

Γ) Τα καταβαλλόμενα εκάστοτε δικαιώματα εγγραφής και συμμετοχής για την παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων και λοιπων εκδηλώσεων της Ενώσεως.

Δ) Τα έσοδα απο τυχόν εκδόσεις της.

Ε) Οι τακτικοί ή έκτακτοι πόροι και ενισχύσεις απο την Ε.Ψ.Ε. ή άλλες οικονομικές ενισχύσεις απο την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά κάθε έσοδο προερχόμενο απο τρίτους ή από την εκμετάλλευση της περιουσίας της Ενώσεως, που όμως πάντοτε θα διατίθενται υπέρ της ενισχύσεως των κοινωφελών (μη κερδοσκοπικών) σκοπών της. Οι κληρονομίες, κληροδοσίες, κλπ. γίνονται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής και οι δωρεές ή αλλου είδους παροχές υπό τρόπον γίνονται αποδεκτές με παμψηφία των Μελών του Δ.Σ. και εφ’ οσον δεν αντιβαίνουν στους σκοπούς της Ενώσεως προηγουμένης πάντοτε αποφάσεως του Δ.Σ της Ε.Ψ.Ε. Το Δ.Σ. ορίζει εκάστοτε τα τέλη εγγραφής, ή συμμετοχής σε εκδηλώσεις κλπ. των Μελών της ή μή.

Αρθρο 4. ΜΕΛΗ της Ενώσεως

Τα μέλη της ενώσεως διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, και επίτιμα.

Αρθρο 5. Τακτικά μέλη

Γίνονται μόνον οι ειδικευόμενοι στην Ψυχιατρική Ενηλίκων και Παιδοψυχιατρική Ιατροί, Δόκιμα μέλη της Ε.Ψ.Ε. Για την εγγραφή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους απαιτείται αίτηση στο Δ.Σ. της Ενώσεως μαζί με την βεβαίωση οτι αποτελούν Δόκιμα Μέλη της Ε.Ψ.Ε. καθώς και του Νοσηλευτηρίου που ειδικεύονται.

Άρθρο 6. Αντεπιστέλλοντα μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται οι ειδικευόμενοι ιατροί στην Ψυχιατρική ενηλίκων και την Παιδοψυχιατρική, μετά από αίτηση τους την οποία θα προσυπογράφουν δύο τακτικά μέλη της ΕΕΕΨ. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη είναι ημεδαποί ή αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδας. Τα δικαιώματά τους είναι όμοια με εκείνα των τακτικών μελών της ΕΕΕΨ εκτός του να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 7. Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη επιλέγονται με παμψηφία του Δ.Σ ή εφόσον δεν υπάρξει παμψηφία με απόφαση των 2/3 των παρόντων και απαντώντων μελών της γενικής συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη πρόταση δύο μελών του Δ.Σ. Η προσφορά των επίτιμων μελών στην ΕΕΕΨ πρέπει να είναι μακρόχρονη και εκείνα να πρέπει να έχουν προωθήσει τους σκοπούς της ένωσης ή να έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες σε αυτήν. Μπορούν να είναι είτε ημεδαποί είτε αλλοδαποί. Τα δικαιώματα των επιτίμων μελών που διαμένουν στην Ελλάδα είναι εκείνα των τακτικών ενώ επίτιμα μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό έχουν όσα δικαιώματα έχουν και τα αντεπιστέλλοντα.

Αρθρο 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη της Ενώσεως έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τις επιστημονικές συνεδρίες και εκδηλώσεις της ενώσεως καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις υπο την προυπόθεση ότι είναι ταμειακώς εντάξει. Σε τυχόν μεταβάσεις στο εξωτερικό ή συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές της Ενώσεως μετέχουν τα μέλη της ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις εργασίες τους ύστερα απο τεκμηριωμένη απόφαση του Δ.Σ. Βεβαίως στο εξωτερικό κατ’ αρχήν μεταβαίνουν όσοι ορίζονται με το καταστατικό αυτό ή τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία γενικώς εκπροσωπούν την Ενωση (αρθ 2 παρ δ), αλλά δεν αποκλείεται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. να μεταβούν αντί των Μελών του και άλλα Μέλη της Ενώσεως. Πάντως στο European Federation-Forum for all Psychiatric Trainees ή στις ομοειδείς- συγγενείς του οργανώσεις, την Ενωση εκπροσωπεί ο Πρόεδρος με ένα αλλο μέλος του Δ.Σ., συνοδευομένων άν παρίσταται ανάγκη και με άνα άλλο μέλος της Ενώσεως ύστερα απο απόφαση του Δ.Σ.

Κάθε μέλος της Ενώσεως μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε, εγγράφως, όταν το θελήσει απο την Ενωση, τακτοποιώντας προηγουμένως τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που μέλος της Ενώσεως δεν εμφανίζεται στις διάφορες εκδηλώσεις της Ενώσεως (αδικαιολογήτως), για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους το Δ.Σ. μπορεί να το διαγράψει. Τυχόν αλλαγή ειδικότητας μέλους κατά την διάρκεια της θητείας του στην Ένωση, σημαίνει αυτομάτως την αναστολή της ιδιότητάς του ως Μέλους της Ενώσεως. Λήψη της ειδικότητας σημαίνει αυτομάτως την παύση της ιδιότητας ως μέλους της Ενώσεως, ή μετά την συμπλήρωση εξαμήνου από το πέρας της εξιδείκευσης στο νοσοκομείο, εκτός απο τις σχετικές μερικότερες ρυθμίσεις για τα μέλη του Δ.Σ.

Αρθρο 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα Μέλη έχουν την υποχρέωση να προωθούν με κάθε τρόπο τους σκοπούς της Ενώσεως, καθώς και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων της. Σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται δραστηριότητα ή συμμετοχή τους σε Οργανισμό αντίθετο κλπ. με τους σκοπούς της Ενώσεως καθώς και αντίθετο με τους σκοπούς, στόχους της Ε.Ψ.Ε. ειδάλλως με απόφαση του Δ.Σ. της Ενώσεως διαγράφονται από μέλη της.

Αρθρο 10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την Ένωση διοικεί εξαμελές Δ.Σ. στο οποίο ανήκει το τεκμήριο της αρμοδιότητας, δηλ, να αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ενώσεως για τα οποία προβλέπεται απο τον Νόμο ή τον κανονισμό λειτουργίας αυτό σαφής αρμοδιότητα άλλων Οργάνων. Το Δ.Σ. αποτελείται απο τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Γεν. Γραμματέας και τον Γεν. Γραμματέα ή τον Ταμία απόντες ή κωλυομένους αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. κατά σειρά προτεραιότητας, τα οποία και εκλέγονται από την Γ.Σ. συγχρόνως με τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία. Το Δ.Σ. εκλέγεται ανά διετία απο την Γενική Συνέλευση των ταμειακώς εντάξει Μελών της Ενώσεως με μυστική και καθολική ψηφοφορία στην οποία μπορούν να ψηφίζουν τα Μέλη και με συστημένη επιστολή εφ’ όσον απο το Δ.Σ. και την Επιτροπή Εκλογών έχουν εγκαίρως και ασφαλώς αποσταλεί στα Μέλη τα έντυπα με τα οποία θα διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου.

Παύουν να είναι Μέλη της Ενώσεως όσοι είναι υπό αναστολήν και όσοι παίρνουν την ειδικότητά τους. Ειδικώς τα μέλη του Δ.Σ. εφ’ όσον πάρουν ειδικότητά τους κατά την διάρκεια της θητείας τους, παραμένουν ως Μέλη του Δ.Σ. μέχρις ότου λήξει αυτή, εκτός αν δεν το θελήσουν ή δεν μπορούν, οπόταν αντικαθίστανται απο τα Μέλη του Δ.Σ τα οποία έχουν τουλάχιστον μια διετία μπροστά τους έως ότου λάβουν ειδικότητα.

Για την διενέργεια εκλογών στην Ένωση, αρμόδια είναι μια τριμελής Επιτροπή Ψηφοφορίας (εκλογών-εφορευτική), η οποία και έχει ορισθεί δύο μήνες πριν απο τις εκλογές για Δ.Σ. ή αλλο θέμα τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Η ανά διετία τακτική συνέλευση των Μελών της Γ.Σ. της Ενώσεως για την εκλογή Δ.Σ. συνέρχεται κατά προτίμηση, σε τόπο, μέρα και χρόνο όπου συντελείται μια άλλη εκδήλωση της Ενώσεως.

Ώς Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται εκείνος-η που πήρε τις περισσότερες ψήφους, και ακολουθούν κατά σειρά ο-η Γεν. Γραμματέας, ο-η Ταμίας και τα τρία Μέλη. Στην ίδια τακτική Γ.Σ. εκλέγεται τριμελής εξελεγκτική επιτροπή για την επόμενη διετία.

Αρθρο 11. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή και συχνότερα εφ’ όσον το ζητήσουν δύο από τα μέλη του για συγκεκριμένο λόγο, ή αν το ζητήσει πάντοτε για συγκεκριμένο λόγο η πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει Μελών της Ενώσεως. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας κατά τρόπο ρητό. Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε η ψήφος του προέδρου θα λογίζεται διπλή. Τα θέματα που καλείται να αποφασίσει το Δ.Σ. είναι από πριν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και δεν συζητούνται άλλα θέματα εκτός εάν υπάρξει σχετική ομοφωνία του Δ.Σ.

Κάθε προηγούμενο Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να παραδώσει όλο το Αρχείο της Ενώσεως σε πέντε μέρες ύστερα από την αποχώρησή του και την παράλληλη εκλογή νέου Δ.Σ., στο νέο Δ.Σ.

Το Δ.Σ. άν το κρίνει αναγκαίο προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή έργου, και εφ’ όσον τα οικονομικά της Ενώσεως το επιτρέπουν.

Με αποφάσεις του Δ.Σ. ορίζονται εκάστοτε οι διάφορες επιτροπές, επιστημονικές ή οργανωτικές καθώς και τα Μέλη των επιτροπών αυτών κατά το δυνατόν ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ικανότητες τους.

Αν χωρίς δικαιολογία Μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει για τρείς συνεχείς συνεδρίες, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτό.

Αρθρο 12 Ο-Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον παντός τρίτου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώπιον οποιασδήποτε Διοικητικής, Οικονομικής ή Δικαστικής Αρχής (εκτός απο τις περιπτώσεις όπου με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας χρειάζεται η σύμπραξη άλλου προσώπου όπως π.χ. του ταμία για τα οικονομικά θέματα), διορίζει δικηγόρους ως εκπροσώπους της Ενώσεως, συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφει τις επιστολές της Ενώσεως. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται κατά τα στο άρθρο 10 αναφερόμενα.

Aρθρο 13. Ο-Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ενώσεως

Καταρτίζει τα Μητρώα των Μελών και φροντίζει για την ενημέρωση των Μητρώων, συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., φυλάσσει υπεύθυνα το αρχείο, την αλληλογραφία και τα λοιπά στοιχεία της Ενώσεως, και συνεπικουρεί την οριζόμενη εκάστοτε Επιτροπή Εκλογών της Ενώσεως. (ιδέτε και αρθρο 10).

Αρθρο 14. Ο-Η ΤΑΜΙΑΣ της Ενώσεως

Είναι υπεύθυνος για την περιουσία της, φροντίζει για την είσπραξη των τακτικών της εσόδων και εισηγείται στο Δ.Σ. για κάθε θέμα που αφορά τα οικονομικά της. Εχει στη διάθεσή του μετρητά για μικροδαπάνες, όπως και όσα προεγκρίνονται εκάστοτε απο το Δ.Σ., τα οποία και δαπανά μόνος του (κυρίως για πάγιες δαπάνες) επι αποδόσει λογαριασμού, αλλά για τα εντάλματα ή άλλες πληρωμές της Ενώσεως συνυπογράφει με τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Προέδρου. Ουδέποτε μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συμπέσει η ιδιότητα του Ταμία και του Προεδρεύοντος του Δ.Σ. Ακόμη καταθέτει σε Τράπεζα τα χρήματα της Ενώσεως και γνωστοποιεί σε αυτήν τις υπογραφές όλων των Μελών του Δ.Σ. και των αναπληρωτών τους, καθώς βέβαια και τη δική του.

Άρθρο 15 – τα ΜΕΛΗ του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και λάμβάνουν μέρος στις αποφάσεις αυτού, με δικαίωμα ψήφου ισότιμο με αυτό του Πρόεδρου, του Γεν. Γραμματέα, ή του Ταμία. Σε περίπτωση ισοψηφίας εφαρμόζεται η σχετική διάταξη του άρθρου 11. Οι αρμοδιότητες των μελών καθορίζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Αρθρο 16. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αποτελείται απο τα Μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, και αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ενώσεως.

16.1 Εκλέγει ανά διετία το εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ιδ. και άρθρο 10). Για το σκοπό αυτό συνέρχεται ανά διετία ύστερα απο πρόσκληση του απερχόμενου Δ.Σ., και βρίσκεται σε απαρτία όταν υπάρχουν παρόντα για την ψηφοφορία (ως παρόντα μέλη για την ψηφοφορία λογίζονται και τα δι’ αλληλογραφίας ή εξουσιοδοτήσεως ψηφίζοντα μέλη) το ήμισυ πλέον ενός των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των εξουσιοδοτήσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3). Αν στη ψηφοφορία για εκλογή του εξαμελούς δοικητικού Συμβουλίου, συμβεί ισοψηφία μεταξύ υποψηφίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τους ισοψηφίσαντες στην ιδια συνεδρία μεταξύ των παρόντων Μελών. Αν παρ΄ολα αυτά η ψηφοφορία είναι αναποτελεσματική μετατίθεται σε επαναληπτική συνεδρία. Η επαναληπτική συνεδρία γίνεται επίσης αν στην α΄συνεδρία δεν υπάρχει απαρτία, μέσα σε μία εβδομάδα μετά την αποτυχούσα συνέλευση σε τόπο, μέρα και ώρα που θα ορίσει το απερχόμενο Δ.Σ. κατά την αποτυχούσα Γ.Σ, οπόταν λογίζεται οτι υπάρχει απαρτία όσα τυχόν Μέλη και αν προσέλθουν στη νέα αυτή Συνέλευση. Η απόφαση για την επαναληπτική Συνέλευση δημοσιεύται αμελητί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών.

16.2 Η Γ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει (σε περίπτωση απορρίψεως με ειδική αιτιολογία που αναφέρεται στα πρακτικά), τον Απολογισμό του Δ.Σ. όπως τον εμφανίζει η εξελεγκτική Επιτροπή (τριμελής) την οποία κατά τις εκλογές για το Δ.Σ. έχει προεκλέξει η Γ.Σ.

Αρθρο 17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Της ενώσεως μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γ.Σ. των μελών της με αυξημένη πλειοψηφία 2/3, η οποία θα ισχύει μόνον αν επικυρωθεί από το Δ.Σ της Ε.Ψ.Ε.

17.1 Σε περίπτωση λύσεως ή διαλύσεως της Ενώσεως (και λύεται αυτομάτως όταν τα μέλη γίνονται λιγότερα απο δέκα πέντε), η περιουσία της μεταβαίνει αυτοδικαίως και χωρίς διατυπώσεις στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.

17.2 Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν τούτο κριθεί αναγκαίο απο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το ? των ταμειακώς εντάξει Μελών της Ενώσεως για συγκεκριμένο πάντοτε θέμα. Για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γνωστοποιείται εγκαίρως στα Μέλη το πρός απόφαση θέμα, τα δε διαδικαστικά της συγκλίσεως είναι όπως για τις τακτικές Γενικες Συνελεύσεις.

17.3 Οι τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κατά προτίμηση, και εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό, με αφορμή ή παράλληλα με κάποιο συνέδριο ή άλλη εκδήλωση της Ενώσεως, και στον τόπο που γίνεται η εκδήλωση αυτή, ειδάλλως στην έδρα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006