Συστάσεις από Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την εξ’ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών
Οι παρούσες συστάσεις έχουν σκοπό την καταγραφή ελάχιστων προϋποθέσεων για την εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Τονίζουμε ότι σύμφωνα και με το από 27.3.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 5266 έγγραφο μας, η παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής δεν είναι ρυθμισμένη από την κείμενη νομοθεσία. Η ευθύνη για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεϊατρικής (με οποιοδήποτε μέσο) βαρύνει αποκλειστικά τον ιατρό. Συνεπώς οφείλουμε να παρέχουμε τις κατωτέρω (γενικές) συστάσεις: Πλήρη Ανακοίνωση
Σχετικές Αναρτήσεις